ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ và quản tài viên

CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN

Luật sư Đinh Xuân Hồng

LS ĐINH XUÂN HỒNG
Giám đốc điều hành

Chứng chỉ hành nghề: 7680/TP/LS

LS LÊ TRUNG PHÁT
Luật sư thành viên

Chứng chỉ hành nghề: 9740/TP/LS

LS Nguyễn Minh Thắng

LS MINH THẮNG
Luật sư thành viên

Chứng chỉ hành nghề: 9740/TP/LS

LS Nguyễn Thanh Hải

LS LÊ THANH HẢI
luật sư thành viên

Chứng chỉ hành nghề: 9740/TP/LS