Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự khi giải quyết phá sản được thể hiện một cách rõ ràng trong giai đoạn thi hành quyết định của Tòa án có thẩm quyền.

Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự trong giải quyết phá sản
Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự trong phá sản – Hình ảnh sưu tầm

Trong vụ việc phá sản thì nhiệm vụ của Cơ quan thi hành án dân sự được quy định cụ thể tại Điều 17 Luật phá sản 2014. Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự khi giải quyết phá sản được quy định như sau::

1. Cơ quan thi hành án dân sự thi hành các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, quyết định tuyên bố phá sản và các quyết định khác theo quy định của Luật phá sản.

2. Yêu cầu quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thực hiện việc định giá, thanh lý tài sản; thực hiện việc thanh lý tài sản trong trường hợp tài sản mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thực hiện được việc thanh lý sau 02 năm kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên.

3. Giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau khi có văn bản yêu cầu thực hiện thanh lý tài sản theo quy định. Chấp hành viên giám sát Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thông qua việc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên.

4. Cơ quan thi hành án dân sự đề xuất Tòa án nhân dân thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài trong quá trình thực hiện việc quản lý, thanh lý tài sản nếu thuộc một trong số các trường hợp sau:

  • Có căn cứ chứng minh Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không khách quan khi thực hiện nhiệm vụ;
  • Trường hợp bất khả kháng mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thực hiện được nhiệm vụ.

5. Phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định của Tòa án nhân dân.

6. Quyết định kết thúc việc thi quyết định tuyên bố phá sản.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Luật phá sản 2014 và Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/6/2018.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 2525 03 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *